Disclaimer website

Disclaimer
Website Reglement
Dit reglement is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan.

Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Taekwondo Academy Parkstad en de Taekwondosport.
De getoonde en beschreven technieken zijn slechts bedoeld als onderdeel van de training en de verkregen kennis mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijke toegestane zelfverdediging.
Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het aanbod van Taekwondo Academy Parkstad alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Taekwondo Academy Parkstad en haar activiteiten en die van de Taekwondosport in het geheel.
De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk gebruik op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is niet bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (ook niet voor beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.

Rechten op (onderdelen) website
De naam Taekwondo Academy Parkstad en de domeinnaam www.taekwondoparkstad.nl zijn een geregistreerde naam en eigendom van hoofdtrainer & eigenaar Mike Fox.
Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Taekwondo Academy Parkstad op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - berusten uitsluitend bij Mike Fox, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mike Fox niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.
De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden - waaronder begrepen berichten in het gastenboek, artikelen, verslagen, nieuwsbrieven e.d. -, berusten uitsluitend bij Mike Fox.

Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mike Fox niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.

Karakter website
Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

Inhoud website
Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gastenboek of iedere vorm van uiting(en) en/of commentaar die bezoekers achterlaten op de website.
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met de hoofdtrainer, dhr. Mike Fox via het contactformulier op de website.

Werking website
Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie) middelen en/of de (computer) systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website.
Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere website bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere website zijn opgenomen. De website die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de website van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox ingericht en worden ook niet door Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox onderhouden, zodat Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die website.
Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen ('virussen'), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Taekwondo Academy Parkstad geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.
Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox heeft geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het doorgeven van berichten en/of meldingen door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt. Onder omstandigheden verdient het dan ook aanbeveling om het in deze website opgenomen telefoonnummer en/of e-mailadres van hoofdtrainer Mike Fox te gebruiken.

Misbruik
Misbruik van deze website door bezoekers is niet toegestaan en zal resulteren in aangifte bij justitie.
Onder misbruik wordt tevens ook verstaan: belediging, bedreiging, laster en smaad jegens (hoofd) trainer, leerlingen en overige personen die in connectie staan met Taekwondo Academy Parkstad c.q. Mike Fox, de website www.taekwondoparkstad.nl en de Taekwondosport.

Met vriendelijke sportgroet namens het bestuur.

© Taekwondo Academy Parkstad
Alle teksten, afbeeldingen, logo's, foto's, documenten zijn eigendom van Taekwondo Academy Parkstad.
Gebruik is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.
Zie de button "disclaimer" voor verdere informatie.