De huisregels van Taekwondo Academy Parkstad

 

Taekwondo is een zeer veilige en leuke sport, om dit zo te kunnen houden is het van groot belang dat de huisregels strikt worden nageleefd.

Alle instructies, verzoeken en aanwijzingen van trainer(s) en/of bestuursleden van Taekwondo Academy Parkstad dienen door iedereen strikt opgevolgd te worden; dit geldt voor zowel de leden als hun aanhang, ouders, bezoekers etc.

Na schriftelijke inschrijving bij Taekwondo Academy Parkstad / Chang Moo Kwan Saja wordt men tevens lid van de Taekwondo Vlaanderen (TV) , o.a. voor het kunnen deelnemen aan evenementen, opleidingen, wedstrijden en (dan)examens en tevens voor de collectieve verzekering want sport & spelevenementen zijn uitgesloten op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
Voor de aanmelding bij de TBN worden de gegevens gebruikt die een leerling of diens ouder/verzorger heeft verstrekt middels het schriftelijk invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
De hoofdtrainer of een bestuurslid zal z.s.m. digitaal zorgdragen voor de aanmelding bij de TV.
Leerlingen of diens ouder/verzorger zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de jaarlijkse bondscontributie aan de Taekwondo Vlaanderen.

Het lidmaatschap bij Taekwondo Vlaanderen is een persoonlijk lidmaatschap. 
Bij wanbetaling is men uitgesloten van deelname aan alle activiteiten, zowel intern als extern.
Leerlingen ontvangen een bondspaspoort van TV per post en dienen dit z.s.m. in te leveren bij de hoofdtrainer of bestuurslid nadat alle persoonlijke gegevens en recente pasfoto zijn toegevoegd.
De hoofdtrainer of bestuurslid zorgt voor het completeren van de gegevens van Taekwondo Academy Parkstad en de verplichte stempel in het paspoort. 
Daarna wordt het paspoort aan de leerling terug gegeven en dient hij/zij zorg te dragen het paspoort mee te nemen naar examens, wedstrijden, TV evenementen etc. 
De hoofdtrainer of bestuurslid zorgt na ieder examen voor het invullen van de kupgraden in het paspoort en het digitaal registreren van de nieuw behaalde graduaties bij Taekwondo Vlaanderen

Wijziging in persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, bankrekening) dient men z.s.m. per e-mail door te geven aan de hoofdtrainer of bestuurslid.

Bij afwezigheid, schorsing, ziekte, vakantie e.d van een leerling blijft de betalingsverplichting gehandhaafd.
Leerlingen dienen zich tijdig af te melden wanneer men een les of evenement niet bij kan wonen; dit kan per sms, Whatsapp, Messenger of e-mail bij de hoofdtrainer. 
Wanneer door onvoorziene omstandigheden onze dojang niet beschikbaar is, stuurt een van de bestuursleden hierover een bericht via Whatsapp.
Het bestuur zal naar praktische mogelijkheden zoeken om de les(sen) op een andere locatie of datum doorgang te laten vinden.
De betalingsverplichting blijft voor alle leden ten aller tijde gehandhaafd, ook wanneer er sprake is van overmacht, waarbij bijvoorbeeld de gymzaal niet beschikbaar is en dergelijke.

Behandel elkaar met respect; schelden, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en/of grof taalgebruik is niet toegestaan.
Dit geldt zowel binnen als buiten de sportschool en voor uitingen in (social) media c.q. naar derden.

Eventuele misstanden kunt u melden via het contactformulier op onze website.
De vertrouwenscommissie wordt gevormd door het bestuur van onze vereniging en zij zullen iedere melding uiterst discreet en serieus behandelen.

Negatieve uitingen van persoonlijke meningen in (sociale) media in naam van onze martial art Taekwondo, de TBN, Taekwondo Academy Parkstad en/of de (hoofd / assistent) trainer & bestuursleden is voor leden niet toegestaan. 

Van leerlingen wordt verwacht dat zij gedisciplineerd alle activiteiten volgen. 
Bij wangedrag of verstoren van de lessen c.q. activiteiten kan schorsing en/of royement volgen.
Zowel bij intern als bij extern martial art gerelateerde activiteiten dient ieder lid goed voorbeeldgedrag te tonen en de naam van de school en de sport positief uit te dragen.
Ook dienen leden bij alle martial art activiteiten de juiste manier van martial art uit te dragen, daaronder valt ook een goede warming-up en het goede voorbeeld geven zowel in gedrag als in het tonen van de juiste technieken conform de richtlijnen van de hoofdtrainer.
Het deelnemen aan externe martial art activiteiten is voor leden van de Academy uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de hoofdtrainer of bestuurslid; dit i.v.m. de veiligheid.
Inschrijving voor martial art activiteiten geschiedt uitsluitend via de hoofdtrainer of bestuurslid.
Bij het bezoeken van martial art activiteiten dienen de leden correct gekleed te zijn in het juiste (Taekwondo) tenue, de juiste beschermers bij zich te hebben, goed en sportief gedrag te vertonen, en de naam de sport en de school positief uit te dragen.

Deelnemen aan wedstrijden & examens is altijd op vrijwillige basis, echter ligt de beslissing of een leerling kan/mag deelnemen bij de hoofdtrainer.
Aanmelden uitsluitend via een privébericht aan de hoofdtrainer per sms, Whatsapp, Messenger of e-mail.
Samen met een bericht van aanmelding dient het inschrijfgeld betaald te worden.
Vervolgens zal de hoofdtrainer zorgdragen voor de aanmelding en betaling bij betreffende organisator.
Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk daar wij als vereniging de verplichting hebben om voor alle aangemelde deelnemers het inschrijfgeld te betalen.  

Kennis van martial arts aan doorgeven aan derden is niet toegestaan voor leden.
Deze taak berust uitsluitend bij de hoofd & assistent-trainer, omdat deze hiervoor professioneel is opgeleid en vakbekwaam werkt waarbij alle veiligheidsnormen gewaarborgd worden. 
Bezoekers (incl. ouders, familie, vrienden, aanhang e.d. van leden) mogen uitsluitend in stilte plaats nemen op de bank in de dojang op voorwaarde dat men op geen enkele wijze de les zal verstoren en de schoenen uittrekt voordat de zaal betreden wordt.
Het betreden van de dojang met schoeisel is ten strengste verboden voor iedereen; in geval van een voetwond mag de leerling met toestemming van de trainer met WT goedgekeurde Taekwondo schoenen aan trainen, mits deze voorzien zijn van een witte zool en niet buiten gebruikt worden.
Met dient altijd in schoon, goed passend, WT goedgekeurd pak & beschermers te trainen. 
Uitsluitend vanaf rood-zwarte band mag men een pak dragen met een zwarte V-hals.
Bij Taekwondo is de warming up een essentieel onderdeel van de training.
Komt men te laat, dan dient men de aanwijzing van de trainer hoe de warming ingehaald moet worden altijd op te volgen zonder de les op enigerlei wijze te verstoren.
Zonder warming up is deelname aan de les uitgesloten, dit in het kader van blessurepreventie.
Binnen 1 maand dient men in het bezit te zijn van WT goedgekeurd pak & beschermers welke met korting verkregen kunnen worden via de hoofdtrainer en/of bestuur.
Na 1 maand gratis proeflessen volgt definitief wel of niet inschrijving; de hoofdtrainer en/of bestuur beslist over acceptatie.
Taekwondo Academy Parkstad en/of diens trainers & bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor blessures, ongevallen, kwijtraken en/of beschadiging van eigendommen.
Deelname aan lessen en evenementen geschiedt altijd op eigen risico.
Deelnemen aan de Taekwondo training betekent dat men goede persoonlijke hygiëne hanteert. 
Nagels aan zowel handen als voeten dienen kortgeknipt en schoon te zijn i.v.m. veiligheid en men dient fris en verzorgt op de training te verschijnen.
Medische zaken c.q. complicaties en/of medicijngebruik en/of problemen welke de training kunnen beïnvloeden dient men altijd vooraf te melden bij de (hoofd)trainer. 
Dit geldt voor alle activiteiten, zowel intern als extern.
Het dragen van sieraden, horloges, oorbellen, arm & enkelbandjes, teenringen en alle aanverwante artikelen is ten strengste verboden i.v.m. veiligheid.

Taekwondo mag niet misbruikt worden en alleen in uiterste nood als zelfverdediging worden toegepast.
Bij wangedrag door een lid binnen of buiten de sportschool kan een waarschuwing, tijdelijke schorsing en in het uiterste geval royement volgen; de beslissing ligt uitsluitend bij het bestuur.
Zorg voor orde en netheid bij alle activiteiten.
Geef ook hier goed voorbeeldgedrag.
Dit geldt voor zowel de leden als voor hun aanhang (familie, ouders, partners etc.).

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij het bestuur; de opzegtermijn is 3 kalendermaanden.
De schriftelijk, ondertekende opzegging dient men persoonlijk in te leveren bij het bestuur.
Binnen 30 dagen dienen alle openstaande betalingen voldaan te zijn.
Na 30 dagen wanbetaling wordt de vordering uit handen gegeven aan de incassoservice en alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de wanbetaler.
Voor de opzegging bij Taekwondo Vlaanderen dient men zelf zorg te dragen, daar het een persoonlijk lidmaatschap betreft. 
Zolang men de lessen volgt, blijft lidmaatschap bij de Taekwondo Vlaanderen verplicht.
Na beëindiging van het lidmaatschap bij onze vereniging, is het niet meer toegestaan om (sport)kleding/trainingspak/dobok etc. te dragen met de naam en/of logo van Taekwondo Academy Parkstad erop; dit recht is uitsluitend voorbehouden aan actieve leden.
Ook is het na beëindiging van het lidmaatschap niet langer toegestaan om online en/of in de social-media de naam van onze vereniging te vermelden, bijvoorbeeld in het profiel, op foto's, headers, etc.
 
Voor leden, trainers, ouders c.q. verzorgers van leden, bezoekers en gasten van Taekwondo Academy Parkstad is roken niet toegestaan in & rondom het sportcomplex en alle in & externe martial art activiteiten, dit i.v.m. goed voorbeeldgedrag, omwille van gezondheidsredenen en schade door zowel actief als passief roken. 

Contributie - inschrijving - examengeld:

De contributie is € 25 per maand en dient per bank te worden betaald via een periodieke overboeking die leden zelf instellen via online banking.
De contributie dient uiterlijk de 24e van de voorafgaande maand overgemaakt te zijn en is gebaseerd op 12 maandelijkse termijnen per jaar. 
Dit is om de kosten van o.a. huur dojang, contract hosting, aanschaf van materialen, onderhoud website, clublicentie, vergunningen, bijscholingen, KvK, bank & administratiekosten tijdig te kunnen betalen.
Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk, d.w.z. alle opbrengsten komen ten goede van onze sport.
Tijdige betaling van de contributie is noodzakelijk om de continuïteit van onze vereniging te kunnen waarborgen. 

Inschrijving is gratis en geschied door het ondertekende inschrijfformulier in te leveren bij de hoofdtrainer of bestuur.
Bij de inschrijving is de aanmelding en registratie bij Taekwondo Vlaanderen en het invullen van het bondspaspoort door de hoofdtrainer of bestuur inbegrepen.

Het examengeld is vastgesteld op € 20 per kupgraad.
Dit bedrag dient vooraf contant betaald te worden aan de hoofdtrainer of bestuur.
Bij dit bedrag is inbegrepen:
- Examinering door ervaren examinatoren
- Registratie kupgraad bij Taekwondo Vlaanderen
- Invullen / completeren bondspaspoort
- Nieuwe band welke bij de nieuw behaalde kupgraad hoort
- 1 x gratis herexamen
- Materiaal t.b.v. breektest(en) 

In het kader van de wet op privacy, welke is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is schriftelijk vastgelegd dat uitsluitend onze voorzitter inzage en toegang heeft tot de gegevens van onze leden welke digitaal staan geregistreerd bij Taekwondo Vlaanderen
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om leden in te schrijven voor toernooien, cursussen, bijscholingen en examens.

Voor het gebruik van de website gelden regels, welke staan beschreven bij de button "disclaimer" en dienen ook door de leden van Taekwondo Academy Parkstad in acht te worden genomen.

Door inlevering van het ondertekende inschrijfformulier en/of betaling van de contributie en/of deelname aan de lessen verklaart een (aspirant) lid of diens ouder/verzorger zich akkoord met de huisregels van Taekwondo Academy Parkstad zoals hierboven beschreven. 
 
In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur en/of de hoofdtrainer.

Ingangsdatum: 4 sept. 2009
Notarieel bekrachtigd op 3 nov. 2016 
 
 
© Taekwondo Academy Parkstad
Alle teksten, afbeeldingen, logo's, foto's, documenten zijn eigendom van Taekwondo Academy Parkstad.
Gebruik is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.
Zie de button "disclaimer" voor verdere informatie.